Zóna registrovaných členov a navštevníkov

• Juvenilný a geriatrický pacient • 23.-24. apríl 2016 • Senec • Slovensko •

Predkongres SPDD

Predkongres SPDD

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD)

Spoločnosť posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) ako odborná sekcia SAVLMZ  ponúka možnosť spolupráce všetkým veterinárnym lekárom, ktorí zhotovujú röntgenogramy za účelom posúdenia DBK/DLK pre chovateľské kluby.

SPDD na webovej stránke www.SAVLMZ.sk bude zverejňovať zoznam  röntgenologických pracovísk. Po vyplnení a zaslaní prihlášky, ktorá je zverejnená na webovej stránke SAVLMZ, budete zaradení do tohto zoznamu. Máme záujem zjednodušiť kontakt chovateľskej verejnosti a Vašimi RTG pracoviskami.

Zhotovené röntgenogramy, v prípade ak chovateľský klub nemá zmluvného centrálneho posudzovateľa je možné posielať na adresu predsedu SPDD :

MVDr. Jozef Talajka, Bilíková 11, 841 01 Bratislava     

Podrobné inštrukcie k dodržaniu štandardných kritérií röntgenogramu pre posúdenie DBK/DLK v zmysle expozície, pozície a identifikácie, ako aj administrácie s tým spojenej sú uvedené v dokumente: „Metodika zhotovovania röntgenogramu pre posúdenie DBK a DLK Komisiou posudzovateľov SPDD SAVLMZ“, ktorý je zverejnený na webovej stránke SAVLMZ. 

SPDD posudzuje röntgenogramy komisionálne. Je menovaných 5 komisií, každá  pozostáva z 3 certifikovaných posudzovateľov. Komisie zasadajú týždenne. Komisionálnym posudzovaním garantujeme objektívnosť a vylučujeme možnosť ovplyvnenia posudzovateľa chovateľom.

Posudzovatelia SPDD každoročne absolvujú systém štandardizácie, ktorý je súčasťou našich stanov.  Individuálne posúdia 20 röntgenogramov a ich výsledky sú porovnávané. Rozdiely sú prediskutované na spoločnom workshope pod odbornou garanciou diplomanta v odbore zobrazovacích metód (ECVDI). Zároveň prizývame na naše pravidelné vzdelávanie ako prednášajúcich: predsedu prestížnej nemeckej organizácie združujúcej posudzovateľov DBK Dr. Berdnta Tellhelma a ďalších ich členov ako aj posudzovateľov DLK IEWG (Medzinárodná pracovná skupina pre DLK). Týmto zaručujeme štandardizáciu nášho posudzovania ako i kontinuitu s aktuálnou kvalitou posudzovania v Európe.

V prípade otázok týkajúcich sa spolupráce neváhajte kontaktovať členov výboru SPDD:

MVDr. Jozef Talajka, MVDr. Pavol Valášek, MVDr. Matúš Pagáč.

Priebeh workshopu

Priebeh workshopu

S výnimkou úvodu v programe nie sú zahrnuté žiadne teoretické prednášky.

Program workshopu

Program workshopu

Stiahnite a vytlačte si program prednášok. Zmena programu vyhradená.

Vložné na workshop

Vložné na workshop

Prihlásiť sa on-line regsotráciou na workshop je možné aj bez účasti na hlavnom programe kongresu.